Toimintasuunnitelma 2011

JYVÄSKYLÄN TYÖVÄENYHDISTYS RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011

1. Yleistä

Vuoden 2011 huhtikuussa järjestetään eduskuntavaalit. Lainmuutoksen myötä huhtikuulle siirtyneet vaalit muodostavat myös yhdistyksen toiminnassa keskeisimmän viitekehyksen. Alkuvuoden aikana yhdistyksen toiminnalliset sekä taloudelliset resurssit keskitetään eduskuntavaalien vaalityöhön sekä yhdistyksen asettamien ehdokkaiden vaalityön tukemiseen. Yhdistys osallistuu keskeisenä toimijana vaalityön toteuttamiseen myös koko Jyväskylän sekä Keski-Suomen vaalipiirin alueella.

Kaikilla sosialidemokraattisilla toimijoilla on tulevissa vaaleissa yhteinen ja haastava tavoite: nykyisen porvarihallituksen uran katkaiseminen tällä erää yhteen vaalikauteen ja sosialidemokraattien nousu takaisin hallitusvastuuseen yhden vaalikauden mittaisen oppositiojakson jälkeen. Tämä vaatii kaikilta toimijoilta yhdistyksen ja sosialidemokraattisen liikkeen piirissä panostusta sekä aktiivista osallistumista vaalityön menestyksekkääseen toteuttamiseen.

Sosialidemokraattien noustessa jälleen hallitusvastuuseen seuraavien vaalien jälkeen pyritään valittujen keskisuomalaisten kansanedustajien joukosta saamaan edustaja myös tulevan valtioneuvoston kokoonpanoon ministeriksi.

Vaalityön ohessa jatketaan yhdistyksen toiminnassa myös aktiivista ja aktivoivaa järjestötoimintaa ja sen edelleen kehittämistä. Tulevan vuoden loppupuolella aloitetaan valmistautuminen vuoden
2012 alussa pidettäviin presidentinvaaleihin sekä 2012 loppupuolella pidettäviin kunnallisvaaleihin.
Kunnallisvaalien ehdokashankinta tullaan aloittamaan aktiivisesti jo syksyllä 2011.

2. Kokoustoiminta

Vuosikokous ja syyskokous

Vuosikokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Näissä kokouksissa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat sekä johtokunnan mahdollisesti kokouksille käsiteltäviksi päättämät asiat.

Muut kokoukset

Yhdistyksen yleisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan silloin, kun esillä on asioita, jotka sääntöjen mukaan on päätettävä yhdistyksen yleisessä kokouksessa tai, kun muuten katsotaan, että asian tärkeys edellyttää yleisen kokouksen koolle kutsumista.

Jäsentilaisuudet ja avoimet yleisötilaisuudet

Yhdistyksen varsinaisen kokoustoiminnan lisäksi pyritään järjestämään noin kerran kuukaudessa erilaisia tilaisuuksia, joissa käsitellään kunnallispoliittisia, valtakunnallisia, EU-asioihin liittyviä ja kansainvälisiä kysymyksiä asiantuntevien alustajien johdattamana. Järjestettävät tilaisuudet tullaan mahdollisimman usein järjestämään kaikille avoimina yleisötilaisuuksina.

Johtokunta ja toimikunnat

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu säännöllisesti keskimäärin kerran kuukaudessa. Säännöllisten kokousten ohessa järjestetään vapaamuotoisempaa toiminnan kehittämiseen tähtäävää toimintaa sekä erilaisia yhteistyötapaamisia eri tahojen kuten muiden työväenyhdistysten sekä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Johtokunta nimeää avukseen tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat/työryhmät suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdistyksen toiminnan eri osa-alueita sekä nimeää joukostaan toimintavuoden alussa yhdistyksen toiminnan eri osa-alueille vastuuhenkilöt.

3. Jäsenistö

Jäsenhuolto
Jäsenhuolto käsittää yhdistyksen toiminnan olemassa olevien jäsenten yhteiskunnallisten tarpeiden tyydyttämiseksi sekä aktivoimiseksi mukaan toimintaan, uusien jäsenten hankkimiseksi, jäsenmaksunsa laiminlyöneiden osuuden vähentämiseksi tehtävän työn sekä yhdistyksen osallistumisen jäsentensä elämän merkkipaaluihin. Uutena käytäntönä aloitetaan yhdistyksen jäsenten muistaminen myös 20-, 30-, ja 40-vuotismerkkipäivien yhteydessä.

Jäsenhankintaan pyritään löytämään uusia toimintatapoja, joilla pyritään madaltamaan kansalaisten kynnystä liittyä mukaan sosialidemokraattiseen kansanliikkeeseen yhdistyksen kautta.
Yhdistyksen uudet jäsenet toivotetaan tervetulleiksi mukaan toimintaan kutsumalla heidät tapaamaan yhdistyksen toimijoita sekä toimittamalla heille erilaista yhdistystä sekä puoluetta esittelevää materiaalia.
Sos.dem puolueen internetpohjaista jäsenrekisterisovellusta ja sen tarjoamia ominaisuuksia pyritään huomioimaan ja hyödyntämään toiminnassa entistä aktiivisemmin.

Vapaajäsenet ja yhdistyksen veteraanijäsenet
Yhdistyksen kevätkokouksessa luovutetaan yhdistyksen ansiomerkki niille jäsenille, jotka ovat kuuluneet Jyväskylän Työväenyhdistykseen vähintään 30 vuoden ajan.
Joulun aikaan muistetaan yhdistyksen 70 vuotta täyttäneitä vapaajäseniä yhdistyksen toimesta joulukukalla.

Sos.dem puolueen vapaajäsenyys myönnetään 30 vuotta puolueen jäseninä olleille, 65 vuotta täyttäneille henkilöille. Vapaajäsenkortit toimitetaan suoraan vapaajäsenyyden ansainneille puoluetoimiston toimesta. Uudet vapaajäsenet huomioidaan yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä.

4. Opinto- ja koulutustoiminta

Yhdistyksen opinto- ja koulutustoimintaa järjestetään tarpeen mukaan luento-, seminaari ja opintopiirityyppisenä toimintana. Aiheina vaihtelevat järjestö- ja puoluetoiminnan kehittäminen, sekä poliittiset teemat paikallisista kansainvälisiin. Yhdistyksen opinto- ja koulutustoiminnan keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat kunnallisjärjestö, puolueen piirijärjestö sekä TSL. Koulutustarjontaa pyritään aktiivisesti saattamaan jäsenistön tietoon.

Yhdistys tukee omalta osaltaan Sos.dem. kunnallisjärjestön ylläpitämän demariakatemian toimintaa ja kehittämistä. Edelleen yhdistyksen jäseniä pyritään aktivoimaan osallistumaan tähän toimintaan mahdollisimman runsain joukoin.

5. Tiedotustoiminta

JTY tiedottaa
Yhdistyksen oma koko jäsenistölle postitse toimitettava jäsenlehti ”JTY tiedottaa” julkaistaan vuoden aikana vähintään 4-6 kertaa. Lehdessä jäsenistölle tiedotetaan ennen kaikkea yhdistyksen omasta toiminnasta ja omista tapahtumista. Myös yhdistyksen keskeisimpien yhteistyökumppanien kuten Jyväskylän Sos.dem kunnallisjärjestön sekä SDP:n Keski-Suomen piirin toiminnasta tiedotetaan jäsenistölle tarvittaessa lehdessä. Jäsenlehden kehittämiseen kiinnitetään vuoden 2011 aikana erityistä huomiota.

Muut lehdet ja julkaisut
Yhdistyksen oma Työn Voima lehti julkaistaan eduskuntavaalien alla erillisenä vaalilehtenä. Lehti jaetaan jokaiseen talouteen Jyväskylässä. Muutoin yhdistyksen virallisena ilmoituslehtenä käytetään Keski-Suomen Viikkolehteä. Lehdessä ilmoitetaan yhdistyksen kokouksista sekä muista tapahtumista ja toiminnoista.
Keski-Suomen Viikkolehden lisäksi toiminnasta ja tapahtumista tullaan aina, kun tarpeelliseksi katsotaan, tiedottamaan sanomalehti Keskisuomalaisessa, Suur-Jyväskylän lehdessä sekä erilaisissa kaupunginosajulkaisuissa.

Sähköinen viestintä
Olennaisena osana modernia yhdistys- ja puoluetoimintaa yhdistyksen viestinnässä hyödynnetään nykyaikaisia tietoliikenneratkaisuja. Yhdistyksen kotisivu www.jty.fi tarjoaa jäsenille sekä muille yhdistyksestä ja sen toiminnasta kiinnostuneille ajantasaisen kanavan saada tietoa yhdistyksestä sekä sen toiminnoista ja tapahtumista. Kotisivujen toiminnallisuutta ja vuorovaikutteisuutta kehitetään. Sähköpostin käyttöönottoa yhdistyksen viestinnän välineenä pyritään edistämään mm. jäsenrekisteriohjelman tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntämällä.
Yhdistyksen toimijoiden aktiivisuutta erilaisissa nykyaikaisissa yhteisömedioissa kuten face-bookissa tuetaan.

Muu viestintä
Muina viestinnän välineinä tullaan hyödyntämään tarvittaessa jäsenkirjeitä sekä paikallisia radio- ja
tv-kanavia.

6. Vaalitoiminta

Eduskuntavaalit
Vuoden 2011 vaalitoiminta huipentuu huhtikuussa järjestettäviin eduskuntavaaleihin. Vaalipäivä on sunnuntai 17.4. ja ennakkoäänestys tapahtuu 6.-13.4. Aiemmasta poiketen vasta huhtikuussa pidettävät vaalit ovat toiminnan keskiössä yhdistyksessä koko alkuvuoden. Yhdistys tukee omien asettamiensa ehdokkaiden Kalevi Olinin, Susanna Huovisen sekä Riitta Mäkisen vaalityötä merkittävästi sekä taloudellisesti että toiminnallisesti sekä on mukana sosialidemokraattien vaalityössä niin paikallisesti Jyväskylässä kuin koko Keski-Suomen vaalipiirin alueella.
Vaaleissa kaikkien sosialidemokraattien yhteisenä ja yksiselitteisenä päämääränä on vallassa olevan porvarihallituksen kauden katkaisu ja sosialidemokraattien paluu hallitusvastuuseen.

Jyväskylän Yliopiston ylioppilaskunnan vaalit
Yhdistys tukee nuorten toimijoiden osallistumista Jyväskylän Ylioppilaskunnan edustajiston vaaleihin vuoden 2011 marraskuussa.

Presidentinvaalit 2012
Yhdistys on mukana valmistautumisessa alkuvuonna 2012 pidettävien presidentinvaalien vaalityöhön ja tukee paikallisesti sosialidemokraattien asettamaa ehdokasta.

Kunnallisvaalit 2012
Syksyllä 2011 aloitetaan aktiivinen ehdokashankinta sekä valmistautuminen vuoden 2012 kunnallisvaaleihin.

7. Vapaa-ajan toiminta

Toimintavuoden 2011 aikana tullaan järjestämään useita erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Varsinaisten poliittisten tapahtumien lisäksi järjestetään runsaasti erilaisia vapaa-aikaan liittyviä tapahtumia kulttuurin, politiikan sekä liikunnan saralla. Teatteriretki, eduskuntavierailu, vappuaaton työväenlauluilta, vappuaamun simatilaisuus, Äitienpäiväjuhla, Ainolan kesäteatterinäytös sekä Isänpäiväkonsertti ovat jo menneiltä vuosilta tuttuja tilaisuuksia.
Näiden lisäksi vuoden aikana toteutetaan myös muita tarpeellisiksi katsottuja tilaisuuksia.

8. Yhteistyö

Toimintavuoden 2011 aikana pyritään löytämään uusia menestyksekkäitä ja toimivia yhteistyön muotoja eri kansalaisjärjestöjen kuten ammattiyhdistysliikkeen, urheiluseurojen, asukasyhdistysten sekä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.
SDP:n Keski-Suomen piiri ry, Jyväskylän Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry sekä Jyväskylän alueen muut työväenyhdistykset ovat keskeisiä yhteistyötahoja paikallisen sosiali-
demokraattisen toiminnan edistämisessä.
Edelleen myös yhteyksiä Jyväskylän ulkopuolisiin sosialidemokraattisiin toimijoihin pyritään kehittämään.

9. Monikulttuurinen ja kansainvälinen toiminta

Yhdistyksen toiminnassa pyritään toimintavuoden aikana huomioimaan myös Jyväskylän alueella asuvat ulkomaalaissyntyiset henkilöt. Monikulttuurinen toiminta pyritään ottamaan luontevaksi osaksi yhdistyksen muuta toimintaa ja yhteistyösuhteita eri ulkomaalaisryhmiin pyritään syventämään. Yhdistyksen toiminnassa jo mukana olevien henkilöiden kontaktit ja yhteydet
pyritään hyödyntämään tässä toiminnassa mahdollisimman kattavasti.
Suomen Sos.Dem. Työväentalojen liiton toiminnan kautta osallistutaan pohjoismaiseen työväentalotoimintaan. Yhdistyksen edustajat osallistuvat liiton kautta muissa pohjoismaissa vuoden aikana mahdollisesti tapahtuvaan pohjoismaiseen työväentaloyhteistyöhön.

10. Edustukset

Yhdistyksen joulukuussa pidettävässä kuukausikokouksessa valitaan yhdistyksen edustajat kaikkien niiden yhdistysten ja järjestöjen, joiden jäsen yhdistys on kokouksiin sekä kaikkien niiden yhtiöiden yhtiökokouksiin, joista JTY omistaa osakkeita.

11. Taloudellinen toiminta

Yhdistyksen taloudellinen toiminta keskittyy vuoden 2011 aikana kiinteistöliiketoimintaan. Asuin-, toimisto- ja liikehuoneistojen vuokraustoiminnalla turvataan yhdistyksen varsinaiselle toiminnalle kantava taloudellinen pohja.

As. Oy Väinönkatu 7:n huoneistojen käytännön vuokraustoiminnasta vastaa Keski-Suomen OP Kiinteistökeskus. Yhdistyksen kokonaan omistaman yhtiön huoneistojen vuokraustoiminnassa pyritään mahdollisimman korkeaan käyttöasteeseen.

Aalto-salin juhlasalitilojen osalta jatketaan aktiivisia markkinointitoimenpiteitä, joilla vahvistetaan salin asemaa merkittävänä paikallisena sekä kansallisena kokous-, koulutus-, näyttely- ja juhlatilana. Keskeisenä markkinointikanavana tuodaan esiin www.aaltosali.fi –sivustoa.

Kauppakatu 30:n toimisto- ja liikerakennuksen osalta toteutetaan aiemmin suoritettujen kuntoarvioiden osoittamat sekä muut tarpeellisiksi katsotut korjaustoimenpiteet. Lämmityskauden päätyttyä keväällä Kauppakatu 30:n kiinteistössä aloitetaan kattava putkistojen perusparannus.

Yhdistys osallistuu aktiivisesti koko keskusta-alueen kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin kuten Väinönkatu kävelykaduksi-hankkeeseen.

Yhdistyksen muussa sijoitus- ja rahoitustoiminnassa pyritään kohtuullisen tuoton saamiseen mahdollisimman vähäisellä riskillä.

12. JTY:n Naiset

Huhtikuussa 2011 on eduskuntavaalit. Näissä vaaleissa ratkaistaan hyvinvointiyhteiskunnan kohtalo. Toimintamme painopiste on alkuvuodesta aktiivisessa eduskuntavaalityössä. JTY:n Naiset järjestävät perinteisen Naistenpäivän tapahtuman maaliskuun 8. päivä. Minna Canthin päivänä 19.3. vietämme tasa-arvon päivää Demarinaisten valtakunnallisen tapahtuman merkeissä. Edellisvuoden hyvän kokemuksen myötä osallistutaan Jyväskylän kirjamessuille huhtikuussa yhdessä oman yhdistyksen kanssa. Keväällä järjestetään toritapahtumia Kävelykadulla ja lähiöissä ja syksyllä perinteinen lastenjuhla yhdessä Nuorten Kotkien kanssa. Marraskuun lopulla osallistutaan Jyväskylässä pidettävän Naisliiton liittokokoukseen.
Tapahtumat ja tilaisuudet
Ystävänpäivän kävelykatutapahtuma 14.2., Naistenpäivän tilaisuus 8.3. ja tasa-arvonpäivän tapahtuma 19.3. Lasten tapahtuma syksyllä yhteistyössä Nuorten Kotkien kanssa.
Kokoukset
Kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Johtokunnan kokoukset pidetään avoimina kokouksina.
Järjestötoiminta
Osallistutaan oman yhdistyksen, Keski-Suomen sos.dem.naispiirin, Naisliiton, Jyväskylän kunnallisjärjestön ja puolueen sekä puoluepiirin järjestämiin tilaisuuksiin. Yhteistyötä tehdään Naisjärjestöt yhteistyössä – Nytkis aluetyöryhmän kanssa. Keski-Suomen Doorisverkoston toimintaa tuetaan.
Retket ja juhlat
Naisjaoston päivän kesäretki järjestetään kulttuurikohteeseen. Tutustutaan johonkin sosiaalipalveluja tuottavaan toimipaikkaan. Lisäksi osallistutaan yhdistyksen järjestämiin retkiin ja tapahtumiin. Tutustutaan Jyväskylän kaupungin museoissa järjestettäviin näyttelyihin. Osallistutaan yhteistyössä JTY:n kanssa äitienpäiväjuhlan, vappujuhlan ja Hyvän mielen puurojuhlan järjestämiseen.
Kerhotoiminta
Kokkikerho jatkaa toimintaansa B-salilla. Kokkikerhoon pyydetään vierailijoita kertomaan ajankohtaisista asioista ja ruokailun lomassa keskustellaan aiheesta. Maahanmuuttajien kokkikerho jatkaa yhteistyössä Työttömien yhdistyksen kanssa. Perustetaan muita kerhoja jäsenten toivomusten mukaan ja järjestetään jäsenistölle erilaisia liikunta- ja terveystapahtumia.
Tiedotustoiminta
Tiedotetaan toiminnasta JTY:n jäsenlehdessä ja JTY:n kotisivuilla sekä Keski-Suomen Viikkolehdessä ja tarvittaessa Keskisuomalaisessa. Jäsenlehteen pyritään myös kirjoittamaan tilaisuuksistamme ja toiminnastamme.
Talous
JTY:n toiminta-avustus on merkittävä apu toiminnan pyörittämisessä. Lisäksi vahvistamme taloudellista toimintaamme erilaisilla kirpputori-, joulumyyjäis- ja muilla myyntituloilla.

13. JTY:n Nuoret Kotkat

Yleistä

Nuoret Kotkat on lasten toiminta- ja etujärjestö. Toiminta perustuu sosialidemokraattisiin arvoihin, joista keskeisimpiä ovat tasa-arvoisuus, solidaarisuus, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteistyökykyisyys, kansainvälisyys ja demokraattisuus.

JTY:n Nuoret Kotkat tarjoaa lapsille mahdollisuuden toimia ja kasvaa yhdessä muiden lasten kanssa, turvallisten aikuisten ohjauksessa. Kerhot, leirit, retket sekä tapahtumat tarjoavat monipuolista, mielekästä ja kehittävää toimintaa sekä hyviä kaverisuhteita.

Toiminnankehittäminen

Painopistealue on lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen kotkatoiminnassa. Toiminnan kehittämisessä otetaan huomioon jäsenistön toiveet ja tarpeet.

Varsinainen toiminta

Kerhotoiminta

JTY:n Nuorten Kotkien tärkein toimintamuoto on säännöllinen, pitkäjänteinen, turvallinen ja virikerikas kerhotoiminta. Kerhotoiminta on laajaa ja monipuolista kuten kädentaitoja, musiikkia, liikuntaa, kokkaamista sekä pelejä ja leikkejä, eri puolilla Jyväskylää.

Kerhot kokoontuvat viikoittain noin tunnin kerrallaan. Ohjauksesta vastaa aikuinen ja hänen apunaan toimivat nuoret 13- 17 -vuotiaat vertaisohjaajat.

Kotkatoiminnassa on tärkeää lasten kuuleminen ja osallisuus. Kerhojen sisällön suunnittelevat ohjaajat yhdessä kerholaistensa kanssa, näin toiminta on vaihtelevaa, kehittävää sekä vastaa kerholaisten odotuksia.
Toiminta on edullista, jotta kaikki voivat osallistua heidän taloudellisesta tilanteestaan riippumatta. Kerholaisilta peritään 12 euron jäsenmaksu, johon sisältyy kerhotoiminnan lisäksi tapaturmavakuutus ja Nuoret Kotkat -lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Yhdellä maksulla saa osallistua kaikkiin järjestämiimme kerhoihin koko kalenterivuoden ajan.

Säännöllisellä kerhotoiminnalla voimme mm. ennaltaehkäistä lasten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Kerhotoiminnan ohjaaminen sekä vertaisohjaajana toimiminen tarjoaa monille nuorille hyvän harrastuksen sekä antaa hyvää kokemusta opiskelua tai työelämää varten. Ohjaajillemme ja vertaisohjaajillemme maksamme ohjauspalkkion, joka on vuonna 2011 vertaisohjaajille 5 euroa/kerhokerta ja kerho-ohjaajille 10 euroa/kerhokerta. Lisäksi maksamme matkakulut linja-automaksun mukaan. Pidämme yhteisiä ohjaajapalavereita, joissa jaamme kerhokokemuksia, suunnittelemme ja ideoimme yhdessä kerhotyötämme.

Leiri- ja retkitoiminta / tapahtumat / luonto- ja ympäristö

Leirit, retket ja tapahtumat tarjoavat elämyksiä ja seikkailuja sekä opettavat yhteistyötä sekä erilaisia taitoja.

Järjestämällä lapsiperheille leiri- ja retkitoimintaa sekä tapahtumia tavoitamme uusia lapsia sekä heidän vanhempiaan.

Vuonna 2011 järjestämme Aalto-salissa kaikille avoimen, jo perinteeksi muodostuneen, koko perheen tapahtuman yhteistyössä JTY:n Naisjaoston sekä K-S:n Kotkien kanssa.

Järjestämme jokavuotisen 6-12-vuotiaiden päiväleirin koululaisten ensimmäisellä kesälomaviikolla Ainolassa. Leiri tarjoaa lapsille mukavaa toimintaa sekä perheille apua mahdolliseen lastenhoito-ongelmaan. Leirillä tarjoamme lapsille ohjelman lisäksi lounaan ja välipalan.

Vuoden aikana JTY:n Nuoret Kotkat järjestävät yhdessä K-S:n Nuorten Kotkien kanssa useita tapahtumia kuten koko perheen ulkoilu- ja kuntoilutapahtumia, retkiä huvipuistoihin ja kylpylöihin, askartelupajoja, teatteri- ja elokuvailtoja sekä ohjaajille omaa toimintaa kuten islanninhevosvaellus ja risteily.

Valtakunnallinen Kotkakuntotapahtuma on 24.–25.9.2011 Pohjois-Karjalassa.

Koulutus

Vapaaehtoistyö on kotkatoiminnan perusta, joten panostamme aikuisten ohjaajien sekä 13-17-vuotiaiden vertaisohjaajien hankintaan, koulutukseen sekä motivoimiseen.

Tavoitteena on saada uusia ohjaajia/vertaisohjaajia toimintaan sekä tukea jo toiminnassa mukana olevia ohjaajia. Koulutuksissa huomioidaan painopistealueet sekä vuositeemat.

Tuemme ohjaajiamme osallistumaan valtakunnallisiin koulutuksiin:

Valtakunnalliset Kotkakoulutuspäivät järjestetään 21.-23.1.2011 Vantaalla.
Koulutuspäivät on tarkoitettu aikuisille ohjaajille. Aiheena on
– kotkaohjaajan peruskurssi tai jatkokurssi: kerhon käytännöt
– Paneelikeskustelu: aikuisuus ja vanhemmuus
– kädentaidot

Valtakunnalliset järjestöpäivät 5.-6.2. Hauho
Aihe: eri organisaatiotasojen hallitusten työskentely, jäsenten vastuuasiat, hallinto- ja talousohjeisto sekä toiminnan kehittäminen

Valtakunnallinen vertaisohjaajakoulutus järjestetään 18.-20.3. Vuorilahti, Helsinki ja 7.-9.10. Kankaan Torppa, Urjala
Koulutus on tarkoitettu 13-17-vuotiaille.
Aiheet: ajankohtaisia aiheita nuorten elämässä, tarvittavia taitoja kotkatoiminassa, tietoa kotkien toiminnasta.

Valtakunnallinen kotkatyötekijä kurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa 4.2. Häme ja 21.-22.11. Uusimaa. Kurssien tavoitteena on tukea työtekijöiden monipuolista työtä, nostaa esille ajankohtaisia aiheita ja kehittää työtekijöiden tärkeitä taitoja. Aiheet ovat työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen.

Valtakunnallinen Kotkaohjaajatapaaminen 19.-20.11. Uusimaa. Tavoitteena on tarjota osanottajille virikkeitä lastenohjaamiseen, mahdollisuuden tavata muita ohjaajia eripuolilta Suomea sekä palkita ohjaajia.

Kansainvälinen toiminta

Nuoret Kotkat on kansainvälinen järjestö, jolla on sisarjärjestöjä 50 maassa ympäri maailmaa. Tarjoamme jäsenistöllemme monenlaisia mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan. Vuoden aikana on useita kansainvälisiä seminaareja ja kursseja, joista tiedotamme jäsenistöllemme.
• Vuonna 2011 kansainvälinen leiri Co-Camp on Englanissa 1.-10.8.
Aihe: yhteistyö
• Vuoden aikana on myös muitakin kansainvälisiä leirejä esim. Liettuan leiri

Kerhotoiminnassamme otamme huomioon monikulttuurisuuden lisääntymisen. Tuemme lasten kasvua erilaisuuden hyväksymiseen ja suvaitsevaisuuteen sekä kulttuurien tuntemiseen.

Kulttuuritoiminta
”Kaikki kotkatoiminta on kulttuuritoimintaa.”

Jyväskylän seutu tarjoaa hyvät mahdollisuudet osallistua erilaisiin kulttuuritapahtumiin, sillä tarjonta on runsasta ja monipuolista. Ohjelmaamme kuuluvat mm. konsertti-, teatteri- ja elokuvaretket sekä lastentapahtumat.
Kerhoissa ja leireillä harrastamme mm. tanssia, kädentaitoja, musiikkia ja näytelmiä.

Valtakunnalliset Kotkapäivät 9.-10.4. Varsinais-Suomi
Aihe: ”erilainen lapsi, ainutkertainen lapsi”, tietoa, taitoa, kädentaitoja, kulttuuria

Viestintä ja markkinointi

Viestinnän ja markkinoinnin avulla lisätään järjestömme tunnettuutta.
Esittelemme toimintaamme mm. My Way -messuilla.
Hyödynnämme ilmoitustauluja, kirjastoja, sanoma- ja paikallislehtiä.
Toiminnasta ilmoitamme aktiivisesti Jyväskylän kaupungin nettisivujen tapahtumakalenterissa, Nuorisotiedotus ja – neuvontapiste Laturin Harrastekalenterissa sekä harrastekalenterin nettiversiossa.
Ohjaajille sekä jäsenillemme tiedotamme asioista kirjeitse, sähköpostitse, puhelimitse sekä yhteisissä tapaamisissa.
Käytämme hyödyksi JTY:n ja Nuorten Kotkien valtakunnallisia nettisivuja.
Kotkien oma lehti Kotkaviesti ilmestyvät neljä kertaa vuodessa. Lehdissä julkaistaan valtakunnallisten tapahtumien lisäksi tietoa paikallisesta toiminnasta sekä lasten itse tekemiä juttuja. Näin jäsenemmekin voivat osallistua lehden tekemiseen.
Kotkaliitto julkaisee ohjaajien avuksi Kotkakalenterin.

Hallinto

JTY:n kotkaohjaajia osallistuu Keski-Suomen Nuoret Kotkat Piirijärjestön hallitukseen. Näin ohjaajilla on mahdollisuus päättää ajankohtaisista asioista, suunnitella toimintaa ja vaikuttaa omaan työhönsä.

Yhteistyö

Yhteistyö muiden järjestöjen ja tahojen kanssa on erittäin tärkeää. Yhteistyö tuo uusia ideoita, näkemyksiä sekä voimavaroja varhaisnuorisotyöhön.

Juhlatoiminta

Vuonna 2011 kerhoissa juhlitaan kerholaisten syntymä-/nimipäiviä, nyyttikestejä, naamiaisia sekä kalenterivuoden juhlia.

Kevätjuhlat tai kerhokauden avajaiset järjestämme yhteisesti kaikille kerholaisillemme esim. nauttimalla Jyväskylän Työväenteatterin esityksestä.

Vappua juhlimme kokoperheen vapputapahtumassa Lounaispuistossa.

Varainhankinta

Toiminta-avustusta saamme Jyväskylän kaupungin kulttuurilautakunnalta. Itse keräämme varoja mm. erilaisilla tempauksilla, myyjäisillä ja talkoilla.

14. Jyväskylän sosialidemokraattiset nuoret ja opiskelijat (JSDN)

Yleistä

Jyväskylän Sosialidemokraattisten Nuorten ja Opiskelijoiden (JSDN) tavoitteena on kehittää ja ylläpitää mielekästä toimintaympäristöä arvomaailmaltaan sosialidemokraattisesti suuntautuneille nuorille ja opiskelijoille. Pyrimme tarjoamaan mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja osallistumiseen. Haluamme myös auttaa jäseniämme tiedollisten ja taidollisten valmiuksien kehittämisessä. Oleellinen osa toimintaamme on kontaktien luominen valtakunnan tasolla muihin sosialidemokraattisiin nuoriin (Sosialidemokraattiset nuoret ry, myöhemmin Demarinuoret) ja opiskelijoihin (Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry, myöhemmin SONK) yhteistä hauskanpitoa unohtamatta.

Vuoden 2011 merkittävimpiä asioita JSDN:n toiminnassa tulevat olemaan huhtikuun eduskuntavaalit sekä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan JYY:n ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO:n edustajistovaalit syksyllä 2011. Myös mahdollisuuksia hankkia työntekijä yhteistyössä Demarinuorten ja Jyväskylän sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön kanssa selvitellään.

Koulutus-, kurssi- ja poliittinen toiminta

Vuoden alussa järjestetään koulutus johtokunnalle ja suunnitellaan tulevan vuoden aikataulu. Lisäksi JSDN järjestää vuoden mittaan ja tarpeen mukaan jäsenistölleen koulutusta, joka valmentaa järjestölliseen ja poliittiseen toimintaan.
JSDN kannustaa ja tukee jäsentensä aktiivista osallistumista myös sekä SONK:n että Demarinuorten toimintaan. Mahdollisuuksien mukaan jäsenistö osallistuu myös edellisten työryhmä- ja jaostotoimintaan sekä koulutustilaisuuksiin, seminaareihin ja muihin tapahtumiin. Vuonna 2011 ei järjestetä Demarinuorten liittokokousta, mutta SONK:n liittokokoukseen lähetämme delegaation ja pyrimme saamaan edustuksen liittojohdossa. Olemme vahvasti mukana myös JAMKO:n ja JYY:n toiminnassa.
Kannustamme toimijoitamme osallistumaan myös yhteistyöjärjestöjemme (esim. Demarinuorten Länsi-Suomen piirin, Työväen sivistysliiton ja SDP:n) järjestämille kurssei