Vastuullisuusohjelma

JYVÄSKYLÄN TYÖVÄENYHDISTYS RY

VASTUULLISUUSOHJELMA

2023

VASTUULLISUUS JYVÄSKYLÄN TYÖVÄENYHDISTYKSESSÄ

Yhdistyksen koko toimintaa läpileikkaavana periaatteena on toiminnan vastuullisuus.

Yhdistyksen vastuullisuus kattaa viisi osa-aluetta:

Yhteiskuntavastuu (sääntö- ja arvopohja)

Jyväskylän Työväenyhdistys ry on puolueosastona osa sosialidemokraattista kansanliikettä. Yhdistys toimii SDP:n arvojen ja tavoitteiden toteuttamiseksi sekä edistää kansalaisten järjestäytymistä puolueen johtamaan toimintaan rakentamaan vapaudelle, tasa-arvolle ja solidaarisuudelle rakentuvaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa kaikilla kansalaisilla yhdenvertaiset mahdollisuudet inhimilliseen kasvuun ja jossa jokainen voi elää joutumatta alistetuksi tai alistamatta muita.

Ympäristövastuu

Yhdistyksen kaikessa toiminnassa otetaan huomioon myös ympäristö ja toiminnassa pyritään minimoimaan siitä aiheutuvat ympäristöhaitat ja päästöt sekä ilmastonmuutoksen hidastaminen. Yhdistys kannustaa myös jäsenistöään ja muita sidosryhmiään huomioimaan toiminnassaan ympäristöhaittojen minimoimisen.

Yhdistyksen kiinteistöissä hyödynnetään 100 % uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä ja yhdistyksellä on käytössään oma aurinkovoimala, jonka täysin päästötön sähkön tuotanto hyödynnetään täysin yhdistyksen omien kiinteistöjen käyttöön. Yhdistyksen kiinteistöjen lämmitys tapahtuu täysin hiilidioksidivapaasti tuotetulla lämpöenergialla. Kiinteistöjen valaistus on toteutettu pääasiallisesti led-valaisimilla. Kiinteistöjen jätehuollossa otetaan huomioon kaikki yhteiskunnan tarjoamat mahdollisuudet sekä velvoitteet jätteiden kierrätykseen.

Kiinteistöjen energian kulutusta seurataan aktiivisesti ja mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan välittömästi. Kiinteistöissä toteuttavissa korjauksissa ja perusparannuksissa hyödynnetään ympäristöystävällisiä materiaaleja ja teknisten laitteistojen tekniikkaa, jolla kulutusta saadaan alennettua.

Sosiaalinen vastuu

Yhdistyksen sosiaalinen vastuu tarkoittaa muun muassa vastuuta yhdistyksen jäsenistöstä sekä henkilöstöstä.

Jäsenistö on yhdistyksen merkittävin voimavara. Yhdistyksen toiminta on jäsenistöön nähden tasa-arvoista ja avointa. Toiminnassa huomioidaan jäsenistön vaikuttamismahdollisuudet ja jäseniä aktivoidaan tuomaan esiin omia ajatuksiaan ja ideoitaan yhdistyksen toimintaan.

Jäsenistön monimuotoisuus on meille voimavara ja kohtelemme kaikkia samanarvoisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, alkuperästä, uskonnollisesta vakaumuksesta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Yhdistys huolehtii henkilöstönsä työehdoista, viihtyvyydestä, osaamisesta, työturvallisuudesta sekä tasa-arvosta. Näihin panostamalla edistetään henkilöstön sitoutumista sekä yhteisöllisyyttä. Henkilökunnalla on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen päätöksentekoon ja tuoda avoimesti esille omat ideansa. Emme salli kiusaamista tai huonoa käytöstä. Häiritseväksi tai loukkaavaksi koettuun käyttäytymiseen puuttuminen kuuluu meille kaikille.

Työyhteisön hyvinvointi rakennetaan yhdessä ja siihen tarvitaan jokaista työtekijää asemasta riippumatta.

Kannustamme yhdistyksen jäsenistöä ja henkilökuntaa avoimeen vuoropuheluun, sillä keskinäinen tiedonvaihto, yhteisymmärrys ja sitoutuminen ovat edellytys yhdistyksen menestyksekkäälle toiminnalle.

Taloudellinen vastuu

Jyväskylän Työväenyhdistyksen toimijoilla on historiallinen vastuu yhdistyksen taloudesta aiempien sukupolvien menestyksekkään työn jatkajina.

Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n taloudellinen toiminta täyttää kaikki yhteiskunnan toiminnalle asettamat vastuut sekä velvoitteet. Yhdistyksen taloudellinen toiminta on tehokasta, kannattavaa sekä vakaata ja taloudelliset riskit minimoivaa. Yhdistyksen taloushallinto on järjestetty ammattitaitoisesti siten, että yhdistys kykenee täyttämään taloudelliset velvoitteensa tarkasti ja vaadituissa aikatauluissa huomioiden mm. lakisääteiset velvoitteet.

Yhdistys kohtelee kaikkia tavarantoimittajia, palveluntuottajia sekä muita sopimuskumppaneitaan tasavertaisesti. Kaikkia merkittäviä hankintoja varten järjestetään tasavertainen kilpailutus useamman tahon välillä. Yhteistyökumppaneiden edellytetään omassa toiminnassaan täyttävän kaikki lakisääteiset velvoitteensa ja hankinnoissa huomioidaan tilaajavastuulain asettamat vaatimukset.

Kaikessa toiminnassa huomioidaan myös korruption ja harmaan talouden torjunta.

Kulttuuriperinnön vastuullinen vaaliminen

Yhdistys on varsinaisen toimintansa ohella ollut lähes koko olemassa olonsa ajan myös merkittävä kulttuuritoimija ja sillä on edelleen tänäkin päivänä merkittävä kulttuuriperintö vaalittavanaan yhä uusien elämysten ja kokemusten tuottamisessa niin yhdistyksen jäsenille kuin muillekin kansalaisille. Yhdistyksen kulttuuriryhmät ovat omalla alallaan paikallisesti kuin valtakunnallisestikin merkittäviä toimijoita, joilla on takanaan yli vuosisatainen historia työväenkulttuurin jatkajina.

Yhdistyksen toiminnan keskus, Alvar Aallon suunnittelema Työväentalo kuuluu koko Jyväskylän tunnetuimpien sekä merkittävimpien rakennusten joukkoon ja on myös kansallisesti sekä kansainvälisestikin arvostettu rakennus.

Yhdistys kantaa vastuunsa tämän merkittävän kulttuuriperinnön säilymisestä myös tuleville sukupolville ja turvaa kaikissa olosuhteissa riittävät taloudelliset resurssit toiminnan jatkuvuuden sekä säilyvyyden turvaamiseksi.