Tomintasuunnitelma 2012

JYVÄSKYLÄN TYÖVÄENYHDISTYS RY

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

 

1.   Yleistä

 

Vuoden 2012 alussa järjestetään presidentinvaalit. Vaalien ensimmäinen kierros on 22.1. ja mahdollinen toinen kierros järjestetään 6.2. Näiden vaalien vaalityöhön yhdistys tarjoaa oman merkittävän panoksensa paikallisesti Jyväskylässä ja koko Keski-Suomessa niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Ehdottomana tavoitteena vaaleissa on sosialidemokraattisen presidenttiketjun jatkaminen Paavo Lipposen nimellä.

 

Toimintavuoden toiseksi toiminnalliseksi kohokohdaksi kohoavat kuntavaalit lokakuussa. Vaalien varsinainen vaalipäivä on 28.10.2012. Alkuvuoden aikana huomio kiinnitetään kattavan ja monipuolisen ehdokasjoukon kokoon saamiseen Jyväskylän alueelta. Kesän jälkeen yhdistys panostaa kaikki voimavaransa kuntavaalien vaalityöhön ja ehdokkaiden monipuoliseen tukemiseen. Vaalien perusasetelma tarjoaa demareille erittäin suuren haasteen kaupungin peruspalveluiden turvaamisen puolesta tehtävän työn jatkuvuuden sekä suurimman puolueen aseman säilyttämisessä Jyväskylän kaupungissa. Keskeisiä kunnallispoliittisia kysymyksiä vaaleissa ovat mm. palveluiden turvaaminen, luottamushenkilöiden ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä Jyväskylän nostaminen johtavien palvelukaupunkien joukkoon.

 

Vaalityön ohessa jatketaan yhdistyksen toiminnassa myös aktiivista ja aktivoivaa järjestötoimintaa ja sen edelleen kehittämistä. Etenkin kunnallisvaalien vaalityö tarjoaa otollisen kentän uusien aktiivisten ihmisten mukaan saamiseen yhdistyksen toimintaan.

 

Yhdistys on mukana 24.-26.5.2012 Helsingissä pidettävän SDP:n 43. puoluekokouksen valmisteluissa Keski-Suomessa. Yhdistys asettaa omia jäseniään ehdolle kokousedustajista mahdollisesti käytävään jäsenvaaliin sekä valmistelee aikaisempien kokousten tapaan monipuolisen joukon aloitteita kokoukselle käsiteltäväksi.

 

 1. 2.   Kokoustoiminta

 

Vuosikokous ja syyskokous

 

Vuosikokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Näissä kokouksissa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat sekä johtokunnan mahdollisesti kokouksille käsiteltäviksi päättämät asiat.

 

Muut kokoukset

 

Yhdistyksen yleisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan silloin, kun esillä on asioita, jotka sääntöjen mukaan on päätettävä yhdistyksen yleisessä kokouksessa tai, kun muuten katsotaan, että asian tärkeys edellyttää yleisen kokouksen koolle kutsumista.

 

Jäsentilaisuudet ja avoimet yleisötilaisuudet

 

Yhdistyksen varsinaisen kokoustoiminnan lisäksi pyritään järjestämään noin kerran kuukaudessa erilaisia tilaisuuksia, joissa käsitellään kunnallispoliittisia, valtakunnallisia, EU-asioihin liittyviä ja kansainvälisiä kysymyksiä asiantuntevien alustajien johdattamana. Järjestettävät tilaisuudet tullaan mahdollisimman usein järjestämään kaikille avoimina yleisötilaisuuksina. Vuoden aikana järjestettävät tilaisuudet järjestetään kaikilta osin tukemaan alkuvuoden presidentinvaalien sekä lokakuun kuntavaalien vaalityötä.

 

Johtokunta ja toimikunnat

 

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu säännöllisesti keskimäärin kerran kuukaudessa. Säännöllisten kokousten ohessa järjestetään vapaamuotoisempaa toiminnan kehittämiseen tähtäävää toimintaa sekä erilaisia yhteistyötapaamisia eri tahojen kuten muiden työväenyhdistysten sekä kansalaisjärjestöjen kanssa.

 

Johtokunta nimeää avukseen tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat/työryhmät suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdistyksen toiminnan eri osa-alueita sekä nimeää joukostaan toimintavuoden alussa yhdistyksen toiminnan eri osa-alueille vastuuhenkilöt.

 

 1. 3.   Jäsenistö

 

Jäsenhuolto

Jäsenhuolto käsittää yhdistyksen toiminnan olemassa olevien jäsenten yhteiskunnallisten tarpeiden tyydyttämiseksi sekä aktivoimiseksi mukaan toimintaan, uusien jäsenten hankkimiseksi, jäsenmaksunsa laiminlyöneiden osuuden vähentämiseksi tehtävän työn sekä yhdistyksen osallistumisen jäsentensä elämän merkkipaaluihin.

 

Jäsenhankintaan pyritään löytämään uusia toimintatapoja, joilla pyritään madaltamaan kansalaisten kynnystä liittyä mukaan sosialidemokraattiseen kansanliikkeeseen yhdistyksen kautta.

Yhdistyksen uudet jäsenet toivotetaan tervetulleiksi mukaan toimintaan kutsumalla heidät tapaamaan yhdistyksen toimijoita sekä toimittamalla heille erilaista yhdistystä sekä puoluetta esittelevää materiaalia.

Sos.dem puolueen internetpohjaista jäsenrekisterisovellusta ja sen tarjoamia ominaisuuksia pyritään huomioimaan ja hyödyntämään toiminnassa entistä aktiivisemmin.

 

Vapaajäsenet ja yhdistyksen veteraanijäsenet

Yhdistyksen kevätkokouksessa luovutetaan yhdistyksen ansiomerkki niille jäsenille, jotka ovat kuuluneet Jyväskylän Työväenyhdistykseen vähintään 30 vuoden ajan.

Joulun aikaan muistetaan yhdistyksen 70 vuotta täyttäneitä vapaajäseniä yhdistyksen toimesta joulukukalla.

 

Sos.dem puolueen vapaajäsenyys myönnetään 30 vuotta puolueen jäseninä olleille, 65 vuotta täyttäneille henkilöille. Vapaajäsenkortit toimitetaan suoraan vapaajäsenyyden ansainneille puoluetoimiston toimesta. Uudet vapaajäsenet huomioidaan yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä.

 

 1. 4.   Opinto- ja koulutustoiminta

 

Yhdistyksen opinto- ja koulutustoimintaa järjestetään tarpeen mukaan luento-, seminaari ja opintopiirityyppisenä toimintana. Aiheina vaihtelevat järjestö- ja puoluetoiminnan kehittäminen, sekä poliittiset teemat paikallisista kansainvälisiin. Yhdistyksen opinto- ja koulutustoiminnan keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat kunnallisjärjestö, puolueen piirijärjestö sekä TSL. Koulutustarjontaa pyritään aktiivisesti saattamaan jäsenistön tietoon.

 

 

 1. 5.   Tiedotustoiminta

 

JTY tiedottaa

Yhdistyksen oma koko jäsenistölle postitse toimitettava jäsenlehti ”JTY tiedottaa” julkaistaan vuoden aikana vähintään 4-6 kertaa. Lehdessä jäsenistölle tiedotetaan ennen kaikkea yhdistyksen omasta toiminnasta ja omista tapahtumista. Myös yhdistyksen keskeisimpien yhteistyökumppanien kuten Jyväskylän Sos.dem kunnallisjärjestön sekä SDP:n Keski-Suomen piirin toiminnasta tiedotetaan jäsenistölle tarvittaessa lehdessä. Jäsenlehden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen kiinnitetään toimintavuoden aikana erityistä huomiota.

 

Muut lehdet ja julkaisut

Yhdistyksen oma Työn Voima lehti julkaistaan kuntavaalien alla Keski-Suomen Viikkolehden liitelehtenä. Yhdistyksen virallisena ilmoituslehtenä käytetään Keski-Suomen Viikkolehteä. Lehdessä ilmoitetaan yhdistyksen kokouksista sekä muista tapahtumista ja toiminnoista.

Keski-Suomen Viikkolehden lisäksi toiminnasta ja tapahtumista tullaan aina, kun tarpeelliseksi katsotaan, tiedottamaan sanomalehti Keskisuomalaisessa, Suur-Jyväskylän lehdessä sekä erilaisissa kaupunginosajulkaisuissa.

 

Sähköinen viestintä

Olennaisena osana modernia yhdistys- ja puoluetoimintaa yhdistyksen viestinnässä hyödynnetään nykyaikaisia tietoliikenneratkaisuja. Yhdistyksen kotisivu www.jty.fi tarjoaa jäsenille sekä muille yhdistyksestä ja sen toiminnasta kiinnostuneille ajantasaisen kanavan saada tietoa yhdistyksestä sekä sen toiminnoista ja tapahtumista. Toimintavuoden aikana uudistetaan kokonaisuudessaan yhdistyksen kotisivujen ulkoasu, sisältö ja toiminnallisuus. Sähköpostin käyttöönottoa yhdistyksen viestinnän välineenä pyritään edistämään mm. jäsenrekisteriohjelman tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntämällä.

Yhdistyksen toimijoiden aktiivisuutta erilaisissa nykyaikaisissa yhteisömedioissa kuten face-bookissa tuetaan.

 

Muu viestintä

Muina viestinnän välineinä tullaan hyödyntämään tarvittaessa jäsenkirjeitä sekä paikallisia radio- ja

tv-kanavia.

 

 1. 6.   Vaalitoiminta

 

Presidentinvaalit 2012

Yhdistys tukee sosialidemokraattisen ehdokkaan vaalityötä vaaleissa Jyväskylässä ja Keski-Suomessa taloudellisesti sekä toiminnallisesti. Aalto-salin tiloista tarjotaan vaalityöhön tilat vaalikahvilan ylläpitämiseen heti vuodenvaihteen jälkeen. Yhdistyksen toimijat ovat mukana vaalitilaisuuksien järjestelyissä ja yhdistys tukee taloudellisesti sosialidemokraattisen ehdokkaan vaalityötä.

 

Kunnallisvaalit 2012

Alkuvuodesta 2012 vaalityössä keskitytään ehdokashankintaan. Yhdistys pyrkii saamaan vaaleihin ehdolle n.40 ehdokasta täyden ehdokaslistan sadasta ehdokkaasta. Erityistä huomiota kiinnitetään ehdokasjoukon monipuolisuuteen niin sukupuolen, iän, ammatin, asuinpaikan kuin koulutuksenkin suhteen. Keskeisesti pyritään huomioimaan myös eri henkilöiden yhteydet ja toimiminen eri kansalaisjärjestöjen piirissä. Varsinainen vaalityö aloitetaan täydellä volyymillaan heti elokuun alusta. Omien ehdokkaidensa toiminnallisen ja taloudellisen tukemisen lisäksi yhdistys osallistuu yhteistyössä kunnallisjärjestön kanssa Jyväskylän alueelliseen vaalityöhön. Yhdistys pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan demareiden ehdokasasetteluun siten että, Jyväskylän alueen ehdokaslistan muodostumisesta järjestetään jäsenäänestys. Vaalityö huipentuu perinteiseen tapaan Aalto-salissa vaalipäivän 28.10. iltana järjestettäviin vaalivalvojaisiin.

 

SDP:n 43. puoluekokous Helsingissä 24.-26.5.2012

Yhdistys nimeää omat ehdokkaansa puoluekokousedustajista Keski-Suomen alueella mahdollisesti käytävään jäsenvaaliin. Ehdokkaat mahdolliseen jäsenvaaliin tulee ilmoittaa tammikuun 31. päivään 2012 mennessä. Yhdistys nimeää omat ehdokkaansa tammikuussa pidettävässä yleisessä kokouksessa.

 

 1. 7.   Vapaa-ajan toiminta

 

Toimintavuoden 2012 aikana tullaan järjestämään useita erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Varsinaisten poliittisten tapahtumien lisäksi järjestetään runsaasti erilaisia vapaa-aikaan liittyviä tapahtumia kulttuurin, politiikan sekä liikunnan saralla. Tilaisuudet järjestetään osaksi yhdistyksen vaalityötä alkuvuoden presidentinvaaleissa sekä lokakuun kunnallisvaaleissa.

 

 1. 8.   Yhteistyö

 

Toimintavuoden 2012 aikana pyritään löytämään uusia menestyksekkäitä ja toimivia yhteistyön muotoja eri kansalaisjärjestöjen kuten ammattiyhdistysliikkeen, urheiluseurojen, asukasyhdistysten sekä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.

SDP:n Keski-Suomen piiri ry, Jyväskylän Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry sekä Jyväskylän alueen muut työväenyhdistykset ovat keskeisiä yhteistyötahoja paikallisen sosiali-

demokraattisen toiminnan edistämisessä.

Edelleen myös yhteyksiä Jyväskylän ulkopuolisiin sosialidemokraattisiin toimijoihin pyritään kehittämään.

 

 1. 9.   Monikulttuurinen ja kansainvälinen toiminta

 

Yhdistyksen toiminnassa pyritään toimintavuoden aikana huomioimaan myös Jyväskylän alueella asuvat ulkomaalaissyntyiset henkilöt. Monikulttuurinen toiminta pyritään ottamaan luontevaksi osaksi yhdistyksen muuta toimintaa ja yhteistyösuhteita eri ulkomaalaisryhmiin pyritään syventämään. Yhdistyksen toiminnassa jo mukana olevien henkilöiden kontaktit ja yhteydet

pyritään hyödyntämään tässä toiminnassa mahdollisimman kattavasti.

 

10.Edustukset

 

Yhdistyksen joulukuussa pidettävässä kuukausikokouksessa valitaan yhdistyksen edustajat kaikkien niiden yhdistysten ja järjestöjen, joiden jäsen yhdistys on kokouksiin sekä kaikkien niiden yhtiöiden yhtiökokouksiin, joista JTY omistaa osakkeita.

 

11.Taloudellinen toiminta

 

Yhdistyksen taloudellinen toiminta keskittyy vuoden 2012 aikana kiinteistöliiketoimintaan. Asuin-, toimisto- ja liikehuoneistojen vuokraustoiminnalla turvataan yhdistyksen varsinaiselle toiminnalle kantava taloudellinen pohja.

 

As. Oy Väinönkatu 7:n huoneistojen käytännön vuokraustoiminnasta vastaa Keski-Suomen OP Kiinteistökeskus. Yhdistyksen kokonaan omistaman yhtiön huoneistojen vuokraustoiminnassa pyritään mahdollisimman korkeaan käyttöasteeseen.

 

Aalto-salin juhlasalitilojen osalta jatketaan aktiivisia markkinointitoimenpiteitä, joilla vahvistetaan salin asemaa merkittävänä paikallisena sekä kansallisena kokous-, koulutus-, näyttely- ja juhlatilana. Keskeisenä markkinointikanavana tuodaan esiin www.aaltosali.fi –sivustoa.

 

Kauppakatu 30:n toimisto- ja liikerakennuksen osalta toteutetaan aiemmin suoritettujen kuntoarvioiden osoittamat sekä muut tarpeellisiksi katsotut korjaustoimenpiteet. Toimintavuoden aikana aloitetaan kiinteistön putkiston saneeraus sekä huoneistojen muutostyöt kiinteistön 4.kerroksessa, jossa kaksi asuinhuoneistoa muutetaan kokous/toimistotilaksi. Edelleen myös varaudutaan merkittäviin korjaustoimenpiteisiin yhdistyksen ravintolakäyttöön vuokratuissa tiloissa.

 

Yhdistys osallistuu aktiivisesti koko keskusta-alueen kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin kuten Väinönkatu kävelykaduksi-hankkeeseen ja tuo oman näkemyksensä esille näiden hankkeiden suunnitteluun.

 

12.JTY:n Naiset

 

Jyväskylän työväenyhdistyksen Naiset osallistuvat aktiivisesti tammi- ja helmikuun vaihteessa  pidettävien presidentin vaalien tilaisuuksien järjestämiseen yhdessä Jyväskylän työväenyhdistyksen ja Keski-Suomen sosialidemokraattisen piirin kanssa. JTY:n Naiset järjestävät Minna Canthin päivänä 19.3. tasa-arvonpäivätilaisuuden Demarinaisten valtakunnallisen tapahtuman merkeissä. Vappumarssille osallistutaan näyttävästi. Syksyn kunnallisvaaleihin valmistaudumme aktiivisella ehdokashankinnalla. Syksyllä järjestetään kunnallisvaalitilaisuus ja toritapahtumia Kävelykadulla ja lähiöissä. Lisäksi syksyllä perinteinen lastenjuhla yhdessä Nuorten Kotkien kanssa.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Ystävänpäivänä kävelykatutapahtuma 14.2.  ja  Tasa-arvonpäivän tapahtuma 19.3. Aalto-salilla. Lastenjuhla syksyllä yhteistyössä Nuorten Kotkien kanssa. Kunnallisvaalitilaisuus syyskuulla. Kävelykatutapahtumia kesällä ja syksyllä.

Kokoukset

Kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Johtokunnan kokoukset ovat avoimina kokouksina.

Järjestötoiminta

Osallistutaan oman yhdistyksen, Keski-Suomen sos.dem.naispiirin, Naisliiton,  Jyväskylän kunnallisjärjestön ja puolueen sekä  puoluepiirin järjestämiin tilaisuuksiin. Yhteistyötä tehdään Naisjärjestöt yhteistyössä – Nytkis aluetyöryhmän kanssa mm. Naistenpäivän tilaisuuden merkeissä.

Retket ja juhlat

Naisjaoston päivän kesäretki järjestetään kulttuurikohteeseen. Tutustutaan johonkin sosiaalipalveluja tuottavaan toimipaikkaan. Tutustutaan Jyväskylän kaupungin museoissa järjestettäviin näyttelyihin. Osallistutaan yhteistyössä JTY:n kanssa äitienpäiväjuhlan, vappujuhlan ja Hyvän mielen puurojuhlan järjestämiseen.

Kerhotoiminta

Kokkikerho jatkaa toimintaansa B-salilla. Kokkikerhoon pyydetään vierailijoita kertomaan ajankohtaisista asioista ja ruokailun lomassa keskustellaan aiheesta. Maahanmuuttajien kokkikerho jatkaa yhteistyössä Työttömien yhdistyksen kanssa. Muita kerhoja järjestetään jäsenten toivomusten mukaan.

Tiedotustoiminta

Tiedotetaan toiminnasta JTY:n jäsenlehdessä ja JTY:n kotisivuilla sekä Keski-Suomen Viikkolehdessä ja tarvittaessa Keskisuomalaisessa. Jäsenlehteen pyritään myös kirjoittamaan tilaisuuksistamme ja toiminnastamme.

Talous

JTY:n toiminta-avustus on merkittävä apu toiminnan pyörittämisessä. Lisäksi vahvistamme taloudellista toimintaamme erilaisilla kirpputori-, joulumyyjäis- ja muilla myyntituloilla.

 

13.JTY:n Nuoret Kotkat

 

Yleistä

 

Nuoret Kotkat on lasten toiminta- ja etujärjestö. Toiminta perustuu sosialidemokraattisiin arvoihin.

 

JTY:n Nuoret Kotkat tarjoaa lapsille mahdollisuuden toimia ja kasvaa yhdessä muiden lasten kanssa, turvallisten aikuisten ohjauksessa. Kerhot, leirit, retket sekä tapahtumat tarjoavat monipuolista, mielekästä ja kehittävää toimintaa sekä hyviä kaverisuhteita.

 

Toiminnankehittäminen

 

Vuonna 2012 Nuorten Kotkien toiminnan painopistealueita ovat kestävä kehitys (KeKe), monimuotoisuus (monikulttuurisuus), kansainvälisyys sekä köyhyys. Painopistealueet otetaan huomioon toiminnassa, koulutuksessa, viestinnässä sekä etujärjestötoiminnassa.

 

Varsinainen toiminta:

 

Kerhotoiminta

 

JTY:n Nuorten Kotkien tärkein toimintamuoto on säännöllinen, pitkäjänteinen, turvallinen ja virikerikas kerhotoiminta.

 

Kerhot kokoontuvat viikoittain noin tunnin kerrallaan. Ohjauksesta vastaa aikuinen ja hänen apunaan toimivat nuoret 13- 17 -vuotiaat vertaisohjaajat.

Kotkatoiminnassa on tärkeää lasten kuuleminen ja osallisuus. Kerhojen sisällöin suunnittelevat ohjaajat yhdessä kerholaistensa kanssa, näin toiminta on vaihtelevaa, kehittävää sekä vastaa kerholaisten odotuksia.

 

Säännöllisellä kerhotoiminnalla voimme mm. ennaltaehkäistä lasten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

 

Toiminta on edullista, jotta kaikki voivat osallistua heidän taloudellisesta tilanteestaan riippumatta. Kerholaisilta peritään 10 euron jäsenmaksu, johon sisältyy kerhotoiminnan lisäksi tapaturmavakuutus ja Nuoret Kotkat -lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Yhdellä maksulla saa osallistua kaikkiin järjestämiimme kerhoihin koko kalenterivuoden ajan.

 

Kerhotoiminnan ohjaaminen sekä vertaisohjaajana toimiminen tarjoaa monille nuorille hyvän harrastuksen sekä antaa hyvää kokemusta opiskelua tai työelämää varten. Ohjaajillemme ja vertaisohjaajillemme maksamme ohjauspalkkion, joka on vuonna 2012 vertaisohjaajille 5 euroa/kerhokerta ja kerho-ohjaajille 10 euroa/kerhokerta. Lisäksi maksamme matkakulut linja-automaksun mukaan. Pidämme yhteisiä ohjaajapalavereita, joissa jaamme kerhokokemuksia, suunnittelemme ja ideoimme yhdessä kerhotyötämme.

 

Leiri- ja retkitoiminta / tapahtumat / luonto- ja ympäristö

 

Leirit, retket ja tapahtumat tarjoavat elämyksiä ja seikkailuja sekä opettavat yhteistyötä sekä erilaisia taitoja.

 

Vuonna 2012 järjestämme jälleen Aalto-salissa avoimen koko perheen tapahtuman yhteistyössä JTY:n Naisjaoston sekä K-S:n Kotkien kanssa.

 

Järjestämme jokavuotisen 6-12-vuotiaiden päiväleirin koululaisten ensimmäisellä kesälomaviikolla Ainolassa. Leiri tarjoaa lapsille mukavaa toimintaa sekä perheille apua mahdolliseen lastenhoito-ongelmaan.

 

Vuoden aikana JTY:n Nuoret Kotkat järjestävät yhdessä K-S:n Nuorten Kotkien kanssa tapahtumia: askartelupajoja, retkiä huvipuistoihin, kylpylöihin, teattereihin.

 

Valtakunnallinen Kotkakuntotapahtuma on 22.–23.9.2012 Kymi.

 

Koulutus

 

Kotkatoiminnan perustasta eli vapaaehtoisista ohjaajista sekä 13-17-vuotiaista vertaisohjaajista on pidettävä hyvää huolta kannustamalla heitä koulutuksiimme ja järjestämällä heille myös omia tapahtumia sekä tilaisuuksia.

 

Koulutuksissa huomioidaan painopistealueet sekä vuositeemat.

 

Valtakunnallisia koulutuksia ja tapahtumia ohjaajille, vertsuille sekä työntekijöille ovat:

 • Järjestöpäivät 10.-12.2.2012 Tampere
 • Nuorisokongressi 9.-11.3.2012 Hyvinkää
 • Ohjaajakurssi 24.-25.3.2012
 • Vertaisohjaajakurssi 3.-4.11.2012 Sauvo
 • Ohjaajaristeily Tallinnaan 17.-18.11.2012
 • Työntekijäkurssi Tallinna 19.-20.11.2012

 

Kansainvälinen toiminta

 

Nuoret Kotkat on kansainvälinen järjestö, jolla on sisarjärjestöjä 50 maassa ympäri maailmaa. Tarjoamme jäsenistöllemme mahdollisuuden osallistua kansainväliseen toimintaan. Vuoden aikana on useita kansainvälisiä seminaareja ja kursseja, joista tiedotamme jäsenistöllemme.

 

Kesällä 2012 kansainvälisiä leirejä järjestetään Liettuassa ja Norjassa.

 

Kulttuuritoiminta

 

Toimintaamme kuuluvat mm. konsertti-, teatteri- ja elokuvaretket sekä lastentapahtumat. Kerhoissa ja leireillä harrastamme mm. tanssia, kädentaitoja, musiikkia ja näytelmiä.

 

Valtakunnalliset Kotkapäivät pidetään 14.-15.4.2012 Pohjanmaalla

 

Viestintä ja markkinointi

 

Viestinnän ja markkinoinnin avulla lisätään järjestömme tunnettuutta.

Esittelemme toimintaamme mm. My Way -messuilla.

Hyödynnämme ilmoitustauluja, kirjastoja, sanoma- ja paikallislehtiä, nettikalentereita ja nettiä.

 

Kotkien oma lehti Kotkaviesti ilmestyvät neljä kertaa vuodessa. Lehdissä julkaistaan valtakunnallisten tapahtumien lisäksi tietoa paikallisesta toiminnasta sekä lasten itse tekemiä juttuja. Näin jäsenemmekin voivat osallistua lehden tekemiseen.

Kotkaliitto julkaisee ohjaajien avuksi Kotkakalenterin.

 

Hallinto

 

JTY:n kotkaohjaajia osallistuu Keski-Suomen Nuoret Kotkat Piirijärjestön hallitukseen. Näin ohjaajilla on mahdollisuus päättää ajankohtaisista asioista, suunnitella toimintaa ja vaikuttaa omaan työhönsä

 

Yhteistyö

 

Yhteistyö muiden järjestöjen ja tahojen kanssa on erittäin tärkeää. Yhteistyö tuo uusia ideoita, näkemyksiä sekä voimavaroja varhaisnuorisotyöhön.

 

Juhlatoiminta

Vuonna 2012 kerhoissa juhlitaan kerholaisten syntymä-/nimipäiviä, nyyttikestejä, naamiaisia sekä kalenterivuoden juhlia.

Kevätjuhlat tai kerhokauden avajaiset järjestämme yhteisesti kaikille kerholaisillemme esim. nauttimalla Jyväskylän Työväenteatterin esityksestä.

 

Vappua juhlimme kokoperheen vapputapahtumassa Lounaispuistossa.

 

Varainhankinta

 

Toiminta-avustusta saamme Jyväskylän kaupungin kulttuurilautakunnalta. Itse keräämme varoja mm. erilaisilla tempauksilla, myyjäisillä ja talkoilla.

 

 

14.Jyväskylän sosialidemokraattiset nuoret ja opiskelijat (JSDN)

 

 

 

1. Yleistä

 

Jyväskylän Sosialidemokraattisten Nuorten ja Opiskelijoiden (JSDN) tavoitteena on kehittää ja ylläpitää mielekästä toimintaympäristöä arvomaailmaltaan sosialidemokraattisesti suuntautuneille nuorille ja opiskelijoille. Pyrimme tarjoamaan mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja osallistumiseen. Haluamme myös auttaa jäseniämme tiedollisten ja taidollisten valmiuksien kehittämisessä. Oleellinen osa toimintaamme on kontaktien luominen valtakunnan tasolla muihin sosialidemokraattisiin nuoriin (Sosialidemokraattiset nuoret ry, myöhemmin Demarinuoret) ja opiskelijoihin (Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry, myöhemmin SONK) yhteistä hauskanpitoa unohtamatta.

 

Vuoden 2012 merkittävimpiä asioita JSDN:n toiminnassa tulevat olemaan lokakuun kunnallisvaalit, toukokuussa SDP:n puoluekokous sekä Demarinuorten liittokokous ja loppuvuodesta SONK liittokokous. Tulevana vuotena JSDN pyrkii edelleen olemaan sosialidemokraattiseen nuorisoliikkeen eturivin osasto aatteellisessa keskustelussa ja vastustaessaan porvarien ja rahaeliitin sortoa työtätekevää kansanosaa kohtaan.

 

2. Koulutus-, kurssi- ja poliittinen toiminta

 

Vuoden alussa järjestetään koulutus johtokunnalle ja suunnitellaan tulevan vuoden aikataulu. Lisäksi JSDN järjestää jäsenistölleen koulutusta, joka valmentaa järjestölliseen ja poliittiseen toimintaan.

JSDN:n jäsenistö osallistuu aktiivisesti sekä Sosialidemokraattisten Opiskelijoiden että Demarinuorten toimintaan. Mahdollisuuksien mukaan jäsenistö osallistuu myös edellisten työryhmä- ja jaostotoimintaan sekä koulutustilaisuuksiin, seminaareihin ja muihin