SDP:n ryhmäpuheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 30.10.2017

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muun läsnäolijat,

Vuonna 2018 kaupungin talous on kolmatta vuotta peräkkäin tasapainossa ja kaupungin kärkihankkeet etenevät vauhdikkaasti. Kaupungintalouden tasapainottaminen ilman peruspalvelujen alasajoa on jotain, mihin monet muut kunnat ole kyenneet. Meillä onkin erinomainen lähtökohta keskittyä kaupunkimme ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Jyväskylän asukasmäärän kasvu jatkuu ja asukasmäärän kasvun rinnalla väestörakenteella on suuri merkitys niin palvelujen kysynnän kuin kaupungin taloudenkin kannalta.

Kaupunginjohtajan esitys on lähtökohtaisesti suurimpiin haasteisiin ja kehityskohteisiin tarttuva. Lautakuntien esityksiin on kyetty vastaamaan hyvin, vaikka toimenpiteitä vaativia kohtia vielä löytyykin.  Sosialidemokraatit lähtevät siitä, että pidämme kuntalaisista huolta jatkossakin samaan aikaan, kun kaupungin talous kehittyy toivotulla tavalla.

Nostan seuraavaksi esille muutamia ryhmällemme tärkeitä huomioita esityksestä tarkemmin käsiteltäväksi ja keskustelun pohjaksi tulevaa kaupunginhallituksen talousarvioseminaaria ajatellen.

Lasten ja perheiden hyvinvointiin panostaminen on paras investointi tulevaisuuteen. Investoimalla peruspalveluihin ja ennaltaehkäisevään työhön säästetään kalliista korjaavista toimenpiteistä. Jyväskylän vetovoimaa lisäävät hyvien peruspalveluiden lisäksi viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen arkiympäristö, monipuoliset ja saavutettavissa olevat kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä luonnonläheisyys. Hyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisy on kaupunkimme yksi tärkeimmistä lakisääteisistä tehtävistä maakuntauudistuksen jälkeen.

Yksi silmiin pistävistä epäkohdista kohdistuu varhaiskasvatuksen henkilöstön suhdeluvun nostamiseen. Tätä valtuustoryhmämme ei voi hyväksyä. Ryhmäkokojen kasvattaminen nostaa ryhmien koon yli siedettävän ylärajan. Päiväkodit eivät ole kuin parkkipaikkoja, jonne lapset laitetaan säilöön. Ryhmäkokojen kasvattaminen vähentää mahdollisuutta toteuttaa laadukasta ja pedagogista toimintaa, huomioida lasten yksilölliset tarpeet, nostaa kiusaamisriskiä, lisää lasten sairastelua ja meluhaittoja merkittävästi. Kysymys on myös henkilöstön oikeudesta hyvinvointia tukevaan työympäristöön.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta pidetään kiinni. Sivistyslautakunta linjasi, että asiaan palataan perusteellisesti 31.5.2018 mennessä, jolloin laajempi lapsivaikutusten arviointi on laadittu, sekä muun muassa varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen vaikutuksista ja vuoden 2019 talousarviovalmistelusta on saatu lisätietoja. Maksuttoman varhaiskasvatuksen pilotointi olisi edustysaskel, mutta korostamme, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistaminen auttaa merkittävästi nimenomaan vähävaraisia perheitä.

Muuttuvassa maailmassa perheillä on erilaisia tilanteita ja tarpeita, joihin varhaiskasvatuspalveluiden on vastattava. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen lisää joustamattomuutta, eikä vastaa perheiden ja lasten todellisia tarpeita. Sosialidemokraatit pitävät tärkeänä, että mahdollisuus poistaa rajaus vuonna 2018 selvitetään yhdessä muiden poliittisten ryhmien kanssa.

Esitämme huolemme myös vanhuspalveluissa olevasta henkilöstötarpeesta. Ikääntyvien yli 75 vuotiaiden määrä tulee kasvamaan huomattavasti. Jatkuva kiire ja vajaa miehitys ovat johtaneet sairaspoissaolokierteeseen.  Varahenkilöstöä lisäämällä ei poisteta todellista ongelmaa. Oma vakituinen osaava ja riittävä henkilöstö on avain työhyvinvoinnin parantamiseen. Omaishoitajien jaksamista parantaviin palveluihin pitää kiinnittää erityistä huomiota.

SDP nostaa esille vielä työllisyydenhoidon. Jyväskylässä työttömien määrä laski edelleen vuoden takaisesta, työttömyysasteen ollen elokuussa 13,5 %. Lasku on ollut merkittävää viimeisten kolmen vuoden aikana. Erityisen ilahduttavana voidaan pitää pitkäaikaistyöttömien määrässä huomattavaa laskua, mutta tosi asiassa työttömyydenhoidossa on edelleen isoja vaikeuksia. Heikoimmassa ja eniten tukea tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien oikeudesta apuun on pidettävä kiinni. Maan hallituksen linjausten mukaisesti yksityinen sektori ja yritykset vastaisivat näistä tulevaisuudessa on absurdi. Me tiedämme varsin hyvin käytännöstä, että polku avoimille työmarkkinoille rakentuu pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen työn kautta.

Julkisella sektorilla on merkittävä vastuu työllisyyspalvelujen tarjoamisesta kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ja yksi tärkeimmistä kumppaneista tällä kentällä on paikalliset järjestöt ja kolmas sektori. Maakuntauudistuksessa kuntien harteille sälytetään edelleen vastuuta kelan sakkorahojen maksamisesta vaikka kaikki keskeiset työkalut otetaan pois. Emme voi hyväksyä tällaista tilannetta. Työllisyydenhoitoon on suhtauduttava vähintään vastaavalla vakavuudella kuin elinvoiman kehittämiseen – minkä keskeinen osa työllisyydenhoito on.   Kaupungin on osaltaan pidettävä kiinni siitä, että yhteistyötä järjestöjen kanssa vaalitaan.

Uusi strategia lupaa parantaa tukea asukastyölle, osallisuudelle eli kansalaistoiminnalle, mutta talousarviossa tuo tavoitetila ei valitettavasti näy. Ensi vuodelle esitetty summa on täsmälleen sama kuin nyt eli 36 450 € – vaikka se jo ns. vanhassa Jyväskylässä oli 50 000€. Toivomme kiinnitettävän huomiota myös tähän.

Talousarvion tulopuolen lähtökohtana on tuloverojen osalta 1 % palkankorotusvaikutus. Tämä on jo aiemmin todettu hyvin varovaiseksi ja alakanttiin arvioiduksi. Tänään on tullut uutinen, että työmarkkinaneuvotteluissa on saatu päänavaus ja teknologiateollisuus on solminut kaksivuotisen sopimuksen, jonka palkankorotusvaikutus on 3,2%, tästä ensi vuoden osuus on 1,6%

On selvää että tämä linjaa jo tulevan vuoden palkankorotusten suunnan olevan reippaasti arvioitua suurempi. Hyvä työllisyyskehitys ja palkankorotusten mukanaan tuoma verotulolisäys tuo mukanaan väljyyttä, joka tulee huomioida talousarviota laadittaessa.

Sosialidemokraatit pitävät lähtökohtaa ensi vuoden talousarvion laadinnalle hyvänä. Toivomme ryhmien välille rakentavaa ja avointa keskustelua ja luotamme siihen, että edellisvuosien tapaan saamme yhdessä rakennettua hyvän lopputuloksen myös tänä vuonna.

Kiitos.

Anna-Leena Sahindal

Kaupunginvaltuutettu, Sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja (sd.)