Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015

JYVÄSKYLÄN TYÖVÄENYHDISTYS RY

1.Yleistä

Vuoden 2015 huhtikuussa järjestetään eduskuntavaalit. Alkuvuoden aikana yhdistyksen sekä toiminnalliset että taloudelliset resurssit keskitetään eduskuntavaalien vaalityöhön sekä yhdistyksen asettamien ehdokkaiden vaalityön tukemiseen. Yhdistys osallistuu keskeisenä toimijana vaalityön toteuttamiseen myös koko Jyväskylän sekä Keski-Suomen vaalipiirin alueella.

Nykyisten kannatuslukujen valossa kahden kansanedustajan sälyttäminen Keski-suomesta ei ole helppo tavoite, vaan se vaatii kovaa työtä, yhdessä kaikkien sosialidemokraattisten toimijoiden kanssa. Tämä vaatii kaikilta toimijoilta yhdistyksen ja sosialidemokraattisen liikkeen piirissä panostusta sekä aktiivista osallistumista vaalityön menestyksekkääseen toteuttamiseen.

Vaalityön ohessa jatketaan yhdistyksen toiminnassa myös aktiivista ja aktivoivaa järjestötoimintaa ja sen edelleen kehittämistä. Jyväskylän Työväenyhdistys julkistaa vuonna 2014 jäsenlähtöisesti laaditun strategiansa ’JTY 2025’ alkuvuonna 2015. Tämä strategia ohjaa toimintaa pitkäjänteisemmin kuin toimintasuunnitelmat.

Toimintavuoden aikana aloitetaan yhdistyksen lähestyvään 130-vuotisjuhlavuoteen 2018 valmistautuminen nimeämällä historiatoimikunta valmistelemaan yhdistyksen viimeisintä 50 toimintavuotta käsittelevän kattavan historiateoksen tekemistä.

  1. Kokoustoiminta

Vuosikokous ja syyskokous

Vuosikokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Näissä kokouksissa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat sekä johtokunnan mahdollisesti kokouksille käsiteltäviksi päättämät asiat.

Muut kokoukset

Yhdistyksen yleisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan silloin, kun esillä on asioita, jotka sääntöjen mukaan on päätettävä yhdistyksen yleisessä kokouksessa tai, kun muuten katsotaan, että asian tärkeys edellyttää yleisen kokouksen koolle kutsumista.

Jäsentilaisuudet ja avoimet yleisötilaisuudet

Yhdistyksen varsinaisen kokoustoiminnan lisäksi pyritään järjestämään noin kerran kuukaudessa erilaisia tilaisuuksia, joissa käsitellään kunnallispoliittisia, valtakunnallisia, EU-asioihin liittyviä ja kansainvälisiä kysymyksiä asiantuntevien alustajien johdattamana. Järjestettävät tilaisuudet tullaan mahdollisimman usein järjestämään kaikille avoimina yleisötilaisuuksina.

Johtokunta ja toimikunnat

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu säännöllisesti keskimäärin kerran kuukaudessa. Säännöllisten kokousten ohessa järjestetään vapaamuotoisempaa toiminnan kehittämiseen tähtäävää toimintaa sekä erilaisia yhteistyötapaamisia eri tahojen kuten muiden työväenyhdistysten sekä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Johtokunta nimeää avukseen tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat/työryhmät suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdistyksen toiminnan eri osa-alueita sekä nimeää joukostaan toimintavuoden alussa yhdistyksen toiminnan eri osa-alueille vastuuhenkilöt.

  1. Jäsenistö

Jäsenhuolto Jäsenhuolto käsittää yhdistyksen toiminnan olemassa olevien jäsenten yhteiskunnallisten tarpeiden tyydyttämiseksi sekä aktivoimiseksi mukaan toimintaan, uusien jäsenten hankkimiseksi, jäsenmaksunsa laiminlyöneiden osuuden vähentämiseksi tehtävän työn sekä yhdistyksen osallistumisen jäsentensä elämän merkkipaaluihin.

Jäsenhankintaan pyritään löytämään uusia toimintatapoja, joilla pyritään madaltamaan kansalaisten kynnystä liittyä mukaan sosialidemokraattiseen kansanliikkeeseen yhdistyksen kautta.

Yhdistyksen uudet jäsenet toivotetaan tervetulleiksi mukaan toimintaan kutsumalla heidät tapaamaan yhdistyksen toimijoita sekä toimittamalla heille erilaista yhdistystä sekä puoluetta esittelevää materiaalia. Sos.dem puolueen internetpohjaista jäsenrekisterisovellusta ja sen tarjoamia ominaisuuksia pyritään huomioimaan ja hyödyntämään toiminnassa entistä aktiivisemmin.

Vapaajäsenet ja yhdistyksen veteraanijäsenet Yhdistyksen kevätkokouksessa luovutetaan yhdistyksen ansiomerkki niille jäsenille, jotka ovat kuuluneet Jyväskylän Työväenyhdistykseen vähintään 30 vuoden ajan. Joulun aikaan muistetaan yhdistyksen 70 vuotta täyttäneitä vapaajäseniä yhdistyksen toimesta joulukukalla.

Sos.dem puolueen vapaajäsenyys myönnetään 30 vuotta puolueen jäseninä olleille, 65 vuotta täyttäneille henkilöille. Vapaajäsenkortit toimitetaan suoraan vapaajäsenyyden ansainneille puoluetoimiston toimesta. Uudet vapaajäsenet huomioidaan yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä.

  1. Opinto- ja koulutustoiminta

Yhdistyksen opinto- ja koulutustoimintaa järjestetään tarpeen mukaan luento-, seminaari ja opintopiirityyppisenä toimintana. Aiheina vaihtelevat järjestö- ja puoluetoiminnan kehittäminen, sekä poliittiset teemat paikallisista kansainvälisiin. Yhdistyksen opinto- ja koulutustoiminnan keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat kunnallisjärjestö, puolueen piirijärjestö sekä TSL. Koulutustarjontaa pyritään aktiivisesti saattamaan jäsenistön tietoon. Koulutustoiminnan toteuttamisessa pyritään entistä voimakkaammin yhteistyöhön kaikkien kaupungin puolueosastojen kanssa.

  1. Tiedotustoiminta

JTY tiedottaa Yhdistyksen oma koko jäsenistölle postitse toimitettava jäsenlehti ”JTY tiedottaa” julkaistaan vuoden aikana 6 kertaa. Lehdessä jäsenistölle tiedotetaan ennen kaikkea yhdistyksen omasta toiminnasta ja omista tapahtumista. Myös yhdistyksen keskeisimpien yhteistyökumppanien kuten Jyväskylän Sos.dem kunnallisjärjestön sekä SDP:n Keski-Suomen piirin toiminnasta tiedotetaan jäsenistölle tarvittaessa lehdessä. Jäsenlehden uudistaminen on aloitettu vuonna 2014 ja toimintavuoden aikana jäsenlehti ilmestyy uudistettuna. Tiedotustoiminnassa huomioidaan myös lakkautetun Keski-Suomen Viikon jättämä aukko koko demarikentän tiedonvälityksessä.

Muut lehdet ja julkaisut Yhdistyksen oma Työn Voima lehti julkaistaan eduskuntavaalien alla erillisenä vaalilehtenä. Lehti jaetaan jokaiseen talouteen Jyväskylässä. Toiminnasta ja tapahtumista tullaan aina tarvittaessa tiedottamaan sanomalehti Keskisuomalaisessa, Suur-Jyväskylän lehdessä sekä erilaisissa kaupunginosajulkaisuissa.

Sähköinen viestintä Olennaisena osana modernia yhdistys- ja puoluetoimintaa yhdistyksen viestinnässä hyödynnetään nykyaikaisia tietoliikenneratkaisuja. Yhdistyksen kotisivu www.jty.fi tarjoaa jäsenille sekä muille yhdistyksestä ja sen toiminnasta kiinnostuneille ajantasaisen kanavan saada tietoa yhdistyksestä sekä sen toiminnoista ja tapahtumista. Kotisivujen toiminnallisuutta ja vuorovaikutteisuutta kehitetään. Yhdistys hyödyntää tiedonvälityksessään jäsenrekisterin ryhmäsähköpostitoimintoa edelleen ja lisäksi välineenä käytetään myös tekstiviesti tiedottamista.

Muu viestintä Muina viestinnän välineinä tullaan hyödyntämään tarvittaessa jäsenkirjeitä sekä paikallisia radio- ja tv-kanavia.

  1. Vaalitoiminta

Eduskuntavaalit Vuoden 2015 vaalitoiminta huipentuu huhtikuussa järjestettäviin eduskuntavaaleihin. Vaalipäivä on sunnuntai 19.4. ja ennakkoäänestys tapahtuu 8.-14.4. Yhdistys tukee omien, yhdistyksen toimesta ehdolle asetettujen ehdokkaiden vaalityötä merkittävästi sekä taloudellisesti että toiminnallisesti sekä on mukana sosialidemokraattien vaalityössä niin paikallisesti Jyväskylässä kuin koko Keski-Suomen vaalipiirin alueella.

Kunnallisvaalit Loppuvuonna 2015 aloitetaan aktiivinen ehdokashankinta sekä valmistautuminen seuraaviin kunnallisvaaleihin, jotka pidetään joka 2016 vuoden lopussa tai 2017 vuoden alkupuolella.

  1. Vapaa-ajan toiminta

Toimintavuoden 2015 aikana tullaan järjestämään useita erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Varsinaisten poliittisten tapahtumien lisäksi järjestetään runsaasti erilaisia vapaa-aikaan liittyviä tapahtumia kulttuurin, politiikan sekä liikunnan saralla.

Näiden lisäksi vuoden aikana toteutetaan myös muita tarpeellisiksi katsottuja tilaisuuksia. Tilaisuuksia järjestettään mahdollisimman laajassa ja tiiviissä yhteistyössä muiden paikallisten puolueosastojen ja vuonna 2014 uudelleen toimintaan herätetyn TSL:n Jyväskylän seudun opintojärjestön kanssa

  1. Yhteistyö

Toimintavuoden 2015 aikana etsitään ja löydetään ennakkoluulottomasti uusia ja toimivia yhteistyön muotoja eri kansalaisjärjestöjen kuten ammattiyhdistysliikkeen, urheiluseurojen, asukasyhdistysten sekä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. SDP:n Keski-Suomen piiri ry, Jyväskylän Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry sekä Jyväskylän alueen muut työväenyhdistykset ovat keskeisiä yhteistyötahoja paikallisen sosialidemokraattisen toiminnan edistämisessä. Edelleen myös yhteyksiä Jyväskylän ulkopuolisiin sosialidemokraattisiin toimijoihin pyritään kehittämään.

  1. Monikulttuurinen ja kansainvälinen toiminta

Yhdistyksen toiminnassa pyritään toimintavuoden aikana huomioimaan myös Jyväskylän alueella asuvat ulkomaalaissyntyiset henkilöt. Monikulttuurinen toiminta pyritään ottamaan luontevaksi osaksi yhdistyksen muuta toimintaa ja yhteistyösuhteita eri ulkomaalaisryhmiin pyritään syventämään. Yhdistyksen toiminnassa jo mukana olevien henkilöiden kontaktit ja yhteydet pyritään hyödyntämään tässä toiminnassa mahdollisimman kattavasti. Suomen Sos.Dem. Työväentalojen liiton toiminnan kautta osallistutaan pohjoismaiseen työväentalotoimintaan. Yhdistyksen edustajat osallistuvat liiton kautta muissa pohjoismaissa vuoden aikana mahdollisesti tapahtuvaan pohjoismaiseen työväentaloyhteistyöhön.

  1. Edustukset

Yhdistyksen joulukuussa pidettävässä kuukausikokouksessa valitaan yhdistyksen edustajat kaikkien niiden yhdistysten ja järjestöjen, joiden jäsen yhdistys on kokouksiin sekä kaikkien niiden yhtiöiden yhtiökokouksiin, joista JTY omistaa osakkeita.

        11. Talous

Yhdistyksen taloudellinen toiminta keskittyy myös toimintavuoden 2015 aikana kiinteistöliiketoimintaan. Asuin-, toimisto- ja liikehuoneistojen vuokraustoiminnalla turvataan yhdistyksen varsinaiselle toiminnalle vankka taloudellinen pohja.

Yhdistyksen omistamissa kiinteistöissä toteutetaan tarpeen mukaan erilaisia remontteja sekä korjaustöitä huomioiden mm. vuokralaisten toiveet.

As.Oy Jyväskylän Väinönkatu 7 huoneistojen käytännön vuokraustoiminnasta vastaa Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus.

Aalto-salin markkinointia tehostetaan ja salin tunnettuutta paikallisesti ja kansallisesti merkittävänä kokoontumistilana parannetaan.

Merkittävänä keskusta-alueen kiinteistönomistajana yhdistys on mukana tuomassa oman panoksensa koko kaupunkikeskustan elävöittämiseen ja erilaisiin kehityshankkeisiin.

12. Veteraanikerho Wanhat toverit

Wanhat Toverit järjestää kekustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista ja kutsuu alustajiksi asiantuntijoita eri elämän alueilta. Kerhon toimintaa pyritään avaamaan myös laajemman kuulijakunnan tietoisuuteen ja kehittämään siitä koko yhdistyksen yhteinen keskustelun ylläpitäjä mm. kutsumalla mukaan kerhon kokouksiin kaiken ikäisiä yhdistyksen jäseniä.

Wanhat toverit kokoontuu joka kuukauden toinen tiistai klo 14.00 B-salissa.

13. Liikuntakerho

Yhdistyksen liikuntakerho järjestää elokuussa perinteisen JTY Golf tapahtuman Sippulanniemessä. Kutsukilpailua pyritään edelleen kehittämään ja saamaan se laajemman yleisön tietoisuuteen. Kerhon toimintaan pyritään saamaan mukaan uusia aktiivisia tekijöitä ja löytämään myös uusia houkuttelevia lajeja kerhon tarjontaa laajentamaan.